Gửi
câu
hỏi

Những nội dung đã được trả lời

Nguyễn Trọng Khanh 04/03/2020

Hỏi đáp Xin hỏi, Bộ TTTT đã ban hành Quyết định số 1697/QĐ-BTTTT ngày 23/10/2018, bây giờ lại ban hành Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT ngày 31/12/2019 và bãi bỏ Quyết định số 1697/QĐ-BTTTT, xin hỏi sự khác nhau giữa 2 văn bản.

Trả lời: Xem chi tiết...


Hoàng Ngọc Vũ 03/03/2020

Hỏi đáp Quý Bộ cho hỏi: Đơn vị ông Nguyễn Văn A chuẩn bị lập hồ sơ mời thầu gói thầu cho thuê phần mềm công nghệ thông tin cho các sở ban ngành. Hỏi hồ sơ mời thầu sẽ lập theo gói thầu tư vấn, phi tư vấn hay cung cấp hàng hóa?

Trả lời: Xem chi tiết...


Võ Hồng Hạnh 03/03/2020

Hỏi đáp Xin được hỏi Bộ Thông tin và Truyền thông nội dung về lập hồ sơ mời thầu: Đơn vị ông A chuẩn bị lập hồ sơ mời thầu gói thầu cho thuê phần mềm công nghệ thông tin cho các sở ban ngành. Hỏi hồ sơ mời thầu sẽ lập theo gói thầu tư vấn, phi tư vấn hay cun...

Trả lời: Xem chi tiết...


Vi Văn Thiết 02/03/2020

Hỏi đáp Quí Bộ cho hỏi, tại Nghị định 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đã có hiệu lực thi hành từ 1.1.2020 nhưng các thông tư liên quan thì chưa được ban hành nên hiện tại chúng tôi lập d...

Trả lời: Xem chi tiết...


Nguyễn Hồng An 28/02/2020

Hỏi đáp Xin hỏi Quí Bộ, đối với các cấu trúc dữ liệu lưu trữ nội bộ trong hệ thống Cổng DVC, Hệ thống MCĐT của cơ quan, đơn vị có "cần" phải tuân thủ theo Thông tư 18/TT-BTTTT ngày 25/12/2019 của Bộ TTTT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng ...

Trả lời: Xem chi tiết...


Nguyễn Thị Thúy Phượng 27/02/2020

Hỏi đáp Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ TTTT, xin cho hỏi : “Cho phép kiểm soát việc truy cập đồng thời của cùng một tài khoản người sử dụng trên nhiều máy tính/thiết bị khác nhau” là không cho phép 1 tài khoản đăng nhập đồng th...

Trả lời: Xem chi tiết...


Đặng Hồng Anh 26/02/2020

Hỏi đáp Các cơ quan, đơn vị nào phải tuân thủ theo Thông tư 18/2019/TT-BTTTT ngày 25/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạnh dữ liệu gói tin phục vụ kết nối cổng Dịch vụ công quốc gia với ...

Trả lời: Xem chi tiết...


Đỗ Tuấn Anh 19/02/2020

Hỏi đáp Xin cho biết 10 nhóm lỗi bảo mật được nêu trong Quyết định số 1697/QĐ-BTTTT dựa trên căn cứ gì.

Trả lời: Xem chi tiết...


Lê Văn Đức 15/02/2020

Hỏi đáp Tôi làm việc ở một doanh nghiệp CNTT. Tôi có một câu hỏi gửi Bộ TTTT - Theo điểm 3, điều 6, của NDD73/2019/NĐ-CP có quy định là trong trường hợp sản phẩm, dịch vụ CNTT chưa có sẵn thì chủ đầu tư có thể xem xét, báo cáo cơ quan có thẩm quyền lựa còn c...

Trả lời: Xem chi tiết...


Phạm Văn Trường 11/02/2020

Hỏi đáp Trong công tác kiểm thử các phần mềm, việc kiểm thử tốc độ xử lý của hệ thống là một trong các công việc quan trọng nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động tốt. Tuy nhiên, hiện tại chưa có các quy định cụ thể về vấn đề này. Đề nghị quý Bộ cho ý kiến hướng dẫ...

Trả lời: Xem chi tiết...


Trần Thanh Tùng 10/02/2020

Kiến nghị Cho đến thời điểm hiện tại, Doanh nghiệp chúng tôi cũng như các đơn vị phát triển giải pháp phần mềm quản lý văn bản và điều hành đã và đang xây dựng giải pháp trên cơ sở các quy định (theo file kèm theo). Kính đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông x...

Trả lời: Xem chi tiết...


Trần Văn Nam 10/02/2020

Hỏi đáp Quý Bộ cho biết các hệ thống trung gian kết nối tới Cổng DVC quốc gia nhằm trung chuyển dữ liệu giữa Cổng DVC quốc gia và Cổng DVC cấp bộ, tỉnh có phải tuân thủ theo QCKT 120:2019/BTTTT

Trả lời: Xem chi tiết...


Nguyễn Đức Dụ 07/02/2020

Hỏi đáp Xin Quý Bộ cho biết sự phù hợp giữa các cơ sở dữ liệu trong CQNN được hiểu như thế nào?

Trả lời: Xem chi tiết...


Đỗ Ngọc Tú 06/02/2020

Hỏi đáp Xin Quý bộ cho biết để kết nối với Cổng DVC quốc gia, các tiêu chuẩn cần thiết để có thể kết nối là gì?

Trả lời: Xem chi tiết...


Trần Thanh Tùng 05/02/2020

Hỏi đáp Xin hỏi Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện tại có những quy định về công tác kiểm thử phần mềm. Tuy nhiên, trong các quy định này đều chưa làm rõ mức độ kiểm thử: khi nào cần kiểm thử hộp đen, khi nào cần kiểm thử hộp trắng. Đề nghị Bộ giải đáp vấn đ...

Trả lời: Xem chi tiết...


Nguyễn Văn Tân 04/02/2020

Hỏi đáp Mô hình dữ liệu khái niệm là gì, thiết kế mô hình dữ liệu khái niệm trong kiến trúc CPĐT và trong thiết kế sơ bộ như thế nào?

Trả lời: Xem chi tiết...


Phạm Hải Long 03/02/2020

Hỏi đáp Trong công tác kiểm thử các phần mềm, việc kiểm thử tốc độ xử lý của hệ thống là một trong các công việc quan trọng nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động tốt. Tuy nhiên, hiện tại chưa có các quy định cụ thể về vấn đề này. Đề nghị quý Bộ cho ý kiến hướng dẫ...

Trả lời: Xem chi tiết...


Nguyễn Thị Tuyết Lan 16/01/2020

Hỏi đáp Bộ TTTT đã ban hành Quyết định số 1697/QĐ-BTTTT ngày 23/10/2018, bây giờ lại ban hành Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT ngày 31/12/2019 và bãi bỏ Quyết định số 1697/QĐ-BTTTT, xin hỏi sự khác nhau giữa 2 văn bản?

Trả lời: Xem chi tiết...


Nguyễn Thanh Thủy 15/01/2020

Hỏi đáp Xin hỏi yêu cầu hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận thông tin đối với Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước được quy định thế nào?

Trả lời: Xem chi tiết...


Nguyễn Văn Dũng 14/01/2020

Hỏi đáp Trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống thông tin trong CQNN sử dụng tiêu chuẩn gì XML hay JSON?

Trả lời: Xem chi tiết...


Nguyễn Văn Sang 13/01/2020

Hỏi đáp Tôi thấy các Cổng DVC, HTTT một cửa điện tử của các tỉnh đa số chỉ có kết nối với hệ thống của Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam. Vậy tôi có thể kết nối Cổng DVC và HTTT một cửa điện tử với các hệ thống của các công ty bưu chính khác.

Trả lời: Xem chi tiết...


Nguyễn Văn Đậm 11/01/2020

Hỏi đáp Xin hỏi: Trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống thông tin trong CQNN sử dụng tiêu chuẩn gì XML hay JSON?

Trả lời: Xem chi tiết...


Nguyễn Thị Ngọc Nhẫn 10/01/2020

Hỏi đáp Tại Phụ lục 1 Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT ban hành ngày 31/12/2019, các quy định về các trạng thái chi tiết chưa đầy đủ, đáp ứng với yêu cầu của địa phương tôi. Đề nghị Bộ xem xét.

Trả lời: Xem chi tiết...


Trần Văn Thưởng 09/01/2020

Hỏi đáp Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Khung Kiến trúc CPĐT Việt Nam, phiên bản 2.0. Để xây dựng, cập nhật phiên bản 2.0, xin hỏi Bộ có hướng dẫn các tỉnh cập nhật không?

Trả lời: Xem chi tiết...


Nguyễn Văn Thủy 09/01/2020

Hỏi đáp Quý Bộ cho biết, thông tin số và dữ liệu số khác nhau như thế nào, hiện nay trong các văn bản sử dụng cả hai cụm từ này?

Trả lời: Xem chi tiết...


Nguyễn Thu Trang 08/01/2020

Hỏi đáp Quí Bộ cho biết, tiến độ ban hành Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước đến đâu?

Trả lời: Xem chi tiết...


Nguyễn Đức Diện 07/01/2020

Hỏi đáp Hiện nay địa phương tôi đã xây dựng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa, để đảm bảo an toàn thông tin cho các Hệ thống trên, địa phương cần áp dụng những qui định nào?

Trả lời: Xem chi tiết...


Nguyễn Ngọc Sơn 03/01/2020

Hỏi đáp Xin Quí Bộ cho biết trong Quy chuẩn số QCVN 109:2017/BTTTT. Tại sao các trường dữ liêu thuộc tính xâu ký tự không quy định độ dài?

Trả lời: Xem chi tiết...


Nguyễn Ngọc Bách 02/01/2020

Kiến nghị Hiện nay, các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến chưa đáp ứng các yêu cầu về bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp. Bộ đã có giải pháp gì để giải quyết việc này?

Trả lời: Xem chi tiết...


Nguyễn Quang Đăng 31/12/2019

Hỏi đáp Hiện nay, cơ quan tôi đã lập và đang trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư ứng dụng CNTT (nhóm C). Tôi được biết Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2019/NĐ-CP để thay thế cho Nghị định 102/2009/NĐ-CP về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử...

Trả lời: Xem chi tiết...


Nguyễn Văn Hạnh 31/12/2019

Hỏi đáp Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ các địa phương những gì và như thế nào trong quá trình thí điểm đô thị thông minh?

Trả lời: Xem chi tiết...


Phạm Đức Hòa 30/12/2019

Hỏi đáp Xin hỏi Quí Bộ, địa phương nên chọn các dịch vụ đô thị thông minh như thế nào để triển khai phù hợp và hiệu quả?

Trả lời: Xem chi tiết...


Hoàng Văn An 28/12/2019

Hỏi đáp Xin Quí Bộ cho biết làm thế nào để gắn kết phát triển dịch vụ đô thị thông minh với chính quyền điện tử?

Trả lời: Xem chi tiết...


Nguyễn Văn Long 27/12/2019

Hỏi đáp Đề nghị Quí Bô cho biết việc triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh giúp gì cho các địa phương?

Trả lời: Xem chi tiết...


Nguyễn Văn Đậm 27/12/2019

Kiến nghị Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông sớm ban hành kiến trúc chung và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để hướng dẫn các bộ ngành, địa phương triển khai thành phố thông minh?

Trả lời: Xem chi tiết...


Nguyễn Thị Mơ 27/12/2019

Hỏi đáp Trong quá trình tư vấn lập dự án CNTT, liên quan đến công tác phát triển phần mềm nội bộ, tôi gặp phải vướng mắc như sau: Trong hướng dẫn 2589/BTTTT-ƯDCNTT về xác định giá trị phần mềm nội bộ, có nội dung xác định độ phức tạp của usecase thông qua v...

Trả lời: Xem chi tiết...


Trần Việt Dũng 27/12/2019

Hỏi đáp Cơ quan tôi đã tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng với nhà thầu để thực hiện 02 gói thầu tư vấn gồm: (1) Gói thầu tư vấn quản lý dự án đầu tư. Giá gói thầu được xác định trên cơ sở định mức tại Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT. Nhà thầu tư vấn đ...

Trả lời: Xem chi tiết...


Trần Phương Thảo 27/12/2019

Hỏi đáp Hiện nay, nhiều ứng dụng DVCTT chưa đáp ứng các yêu cầu về bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp, đề nghị Quí Bộ cho biết văn bản nào quy định?

Trả lời: Xem chi tiết...


Đỗ Chí Hiếu 26/12/2019

Hỏi đáp Xin Quí Bộ cho biết vai trò của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 109:2017/BTTTT với kiến trúc cơ sở dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư?

Trả lời: Xem chi tiết...


Hoàng Văn Khoa 26/12/2019

Hỏi đáp Xin hỏi Quí Bộ, Hiện nay Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư chưa được xây dựng và cung cấp dữ liệu cho các Bộ, ngành, địa phương phục vụ đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân cho người dân. Vậy các hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa ...

Trả lời: Xem chi tiết...


Nguyễn Văn Phong 25/12/2019

Hỏi đáp Xin hỏi Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện tại có những quy định về công tác kiểm thử phần mềm. Tuy nhiên, trong các quy định này đều chưa làm rõ mức độ kiểm thử: khi nào cần kiểm thử hộp đen, khi nào cần kiểm thử hộp trắng. Đề nghị Bộ giải đáp vấn đ...

Trả lời: Xem chi tiết...


Nguyễn Anh Việt 20/12/2019

Hỏi đáp Kính gửi Cục THH Hiện nay Khung Kiến trúc CP điện tử chưa được phê duyệt. Từ ngày 1/1/2020, Nghị định số 73/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành Theo quy định tại khoản 1 Điều 5: "Điều 5. Tuân thủ Kiến trúc Chính phủ điện tử và bảo đảm khả năng kết nối, ...

Trả lời: Xem chi tiết...


Trần Văn Tuấn 19/12/2019

Hỏi đáp Xin Quí Cơ quan cho biết, tiêu chuẩn kỹ thuật Chính phủ điện tử hiện tại gồm những tiêu chuẩn nào?

Trả lời: Xem chi tiết...


Đỗ Đức Hùng 19/12/2019

Hỏi đáp Xin cho biết 10 nhóm lỗi bảo mật được nêu trong Quyết định số 1697/QĐ-BTTTT dựa trên căn cứ gì?

Trả lời: Xem chi tiết...


Nguyễn Hoàn 18/12/2019

Hỏi đáp Trong công tác kiểm thử các phần mềm, việc kiểm thử tốc độ xử lý của hệ thống là một trong các công việc quan trọng nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động tốt. Tuy nhiên, hiện tại chưa có các quy định cụ thể về vấn đề này. Đề nghị Quý Bộ cho ý kiến hướng dẫ...

Trả lời: Xem chi tiết...


Nguyễn Thu Trang 18/12/2019

Hỏi đáp Xin cho biết 10 nhóm lỗi bảo mật được nêu trong Quyết định số 1697/QĐ-BTTTT dựa trên căn cứ gì?

Trả lời: Xem chi tiết...


Nguyễn Trọng Thành 12/12/2019

Hỏi đáp Đề nghị Bộ TTTT hướng dẫn cụ thể về thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước theo Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg - Quy trình tiếp theo sau khi Kế hoạch thuê dịch vụ CNTT được ban hành? Đồng thời, trong Kế hoạch thuê dịch vụ CNTT, có nội dung phân chia ...

Trả lời: Xem chi tiết...


Trịnh Tuấn Anh 12/12/2019

Hỏi đáp Đề nghị hướng dẫn thủ tục thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán của dự án PPP trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Trả lời: Xem chi tiết...


Phan Minh Tuấn 10/12/2019

Hỏi đáp Đề nghị Quý Bộ cho biết những nguyên nhân chính khiến người dân chưa sử dụng nhiều dịch vụ công trực tuyến mức độ cao?

Trả lời: Xem chi tiết...


Nguyễn Tiến Mạnh 10/12/2019

Hỏi đáp Theo Quý Bộ các địa phương nên chọn các dịch vụ đô thị thông minh như thế nào để triển khai phù hợp và hiệu quả?

Trả lời: Xem chi tiết...


Lê Hùng 10/12/2019

Hỏi đáp Đề nghị cho biết hiện trạng các Cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai theo Quyết định số 714/QĐ-TTg?

Trả lời: Xem chi tiết...


Nguyễn Văn Hà 09/12/2019

Hỏi đáp Để hướng dẫn Nghị định số 73/2019/NĐ-CP về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có những văn bản hướng dẫn gì?

Trả lời: Xem chi tiết...


Phạm Giang 09/12/2019

Hỏi đáp Hiện nay, khi xây dựng các Hệ thống CPĐT cần tuân thủ những văn bản quy định nào của nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn ứng dụng CNTT?

Trả lời: Xem chi tiết...


Trần Tiến Minh 09/12/2019

Hỏi đáp : Để xây dựng kế hoạch Chính phủ điện tử giai đoạn 2021-2025 của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Thông tin và Truyền thông trong thời gian tới có xây dựng văn bản định hướng gì không?

Trả lời: Xem chi tiết...


Nguyễn Hoàng Bảo 29/11/2019

Hỏi đáp Hiện nay địa phương tôi chưa thể thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho doanh nghiệp do Cổng dịch vụ công của tỉnh chưa có chức năng cổng thanh toán trực tuyến (tôi chỉ có thể scan hồ sơ lên website, gửi đi, thanh toán trực tiếp sau). Qua th...

Trả lời: Xem chi tiết...


Lê Ngọc Thắng 29/11/2019

Hỏi đáp Tình hình triển khai Khung kiến trúc CPĐT 2.0 đến nay như thế nào?

Trả lời: Xem chi tiết...


Vương Trinh Quốc 29/11/2019

Hỏi đáp Giải pháp kết nối hệ thống thông tin, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu( LGSP/NGSP).

Trả lời: Xem chi tiết...


Đỗ Nguyên Ân 27/11/2019

Hỏi đáp Nghị định mới về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Trả lời: Xem chi tiết...


Đặng Thị Nga 25/11/2019

Hỏi đáp Hiện tại các dự án đầu tư có tính chất công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn sự nghiệp ngân sách nhà nước thì thực hiện theo Luật đầu tư công hay Nghị định 102/2009/NĐ-BTTTT ngày 6/11/2009. ví dụ: một dự án đầu tư cntt cho các trường học có tổng mức ...

Trả lời: Xem chi tiết...


Ngô Việt Hùng 25/11/2019

Hỏi đáp Sau khi nghiên cứu Nghị định 102/2009/NĐ-CP và Nghị định 136/2015/NĐ-CP, tôi có một số câu hỏi sau: 1. Dự án ứng dụng công nghệ thông tin chỉ thực hiện theo Nghị định 136 mà không áp dụng Nghị định 102 có được không? 2. Sau khi tìm hiểu Luật công n...

Trả lời: Xem chi tiết...


Phạm Quang Anh 25/11/2019

Hỏi đáp Tại Điểm (b) Mục 4, Điều 35. Nghị định 102 quy định về nội dung hồ sơ thiết kế thi công đối với thiết bị đặc biệt là phần mềm nội bộ. Có quy định: - Bảng mô tả bằng lời của từng trường hợp sử dụng trong Biểu đồ về các trường hợp sử dụng; - Biểu đồ ...

Trả lời: Xem chi tiết...


Lê Công Chức 25/11/2019

Hỏi đáp Tôi hiện có bằng kỹ sư Điện tử - Viễn thông. Theo nghị định 102/2009/NĐCP ngày 6/11/2009 về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Điều 68 : Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn thiết kế thi công. Phần Cấp độ 2: có yêu cầu phải...

Trả lời: Xem chi tiết...


Võ Hoài Nam 25/11/2019

Hỏi đáp Quý Bộ cho tôi hỏi: Theo quy định tại khoản 2, Điều 7, Thông tư 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT, chi tạo lập, duy trì hệ thống CSDL không cần phải lập dự án. Vậy trong các bước thực hiện cơ quan nào sẽ có trách nhiệm xác nhận việc tạo lập CSDL đảm bảo ...

Trả lời: Xem chi tiết...


Đỗ Mai Anh 25/11/2019

Hỏi đáp Theo quy định tại khoản 5 điều 60 của Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì Tư vấn giám sát thi công không được ký hợp đồng thi công đối với dự án h...

Trả lời: Xem chi tiết...


Nguyễn Minh Dũng 25/11/2019

Hỏi đáp Hiện tôi đang quan tâm đến trình tự thủ tục dự án về ứng dụng công nghệ thông tin, tôi chưa rõ và thấy có sự chồng chéo. Ví dụ dự án này nhóm C, lớn hơn 3 tỷ và nhỏ hơn 15 tỷ, dự án này chịu sự điều chỉnh của Nghị định 102/NĐ-CP, ngày 06/11/2009 và 1...

Trả lời: Xem chi tiết...


Nguyễn Thế Anh 25/11/2019

Hỏi đáp Điều 6 Quyết định 80/2014/QĐ-TTg quy định thí điểm về thuê dịch vụ CNTT có mục chi phí quản lý thực hiện kế hoạch, dự án thuê dịch vụ. Tuy nhiên, căn cứ vào Quyết định 2378/QĐ-BTTTT của Bộ TTTT về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án, chi phí ...

Trả lời: Xem chi tiết...


Nguyễn Trọng Hùng 25/11/2019

Hỏi đáp Khoản 1 Điều 35 Nghị định 102/2009/NĐ-CP quy định “chủ đầu tư tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế thi công và tổng dự toán……Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định, phê duyệt thiết kế thi công và tổng dự toán…” Tuy nhiên, hiện nay Điều 49 Ng...

Trả lời: Xem chi tiết...


Nguyễn Minh Trang 25/11/2019

Hỏi đáp Có thể thuê một tổ chức tư vấn lập thuyết minh dự án, còn thiết kế sơ bộ thuê tổ chức tư vấn khác lập được không?

Trả lời: Xem chi tiết...


Nguyễn Tuấn Hưng 25/11/2019

Hỏi đáp Tôi là một cán bộ Tư vấn giám sát đang thực hiện công việc giám sát tại một dự án. Tôi xin hỏi một việc như sau: tại dự án này chủ đầu tư thuê cả tư vấn quản lý dự án và gọi là Ban Tư vấn quản lý dự án (Ban TVQLDA). Vậy Ban TVQLDA và Ban QLDA có gì k...

Trả lời: Xem chi tiết...


Phạm Dương 25/11/2019

Hỏi đáp Cơ quan tôi có triển khai dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách địa phương và đã được Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt quyết định đề cương dự toán chi tiết của dự án đó (theo Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT), ...

Trả lời: Xem chi tiết...


Vũ Thái Sơn 25/11/2019

Hỏi đáp Xin quý Bộ cho biết chi phí chuẩn bị đầu tư gồm những chi phí nào và được quy định tại văn bản nào, do trong thời gian qua nhiều đơn vị tư vấn lập dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư có nhiều điểm khác nhau, có đơn vị thì có chi phí quản lý dự án, có đơn...

Trả lời: Xem chi tiết...


Phạm Mạnh Trường 25/11/2019

Hỏi đáp Theo Thông tư 06/2011/TT-BTTTT. Tôi muôn hỏi về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin và các chi phí khác, theo Thông tư 06 được ước tính 10-15% của tổng chi phí xây lắp và chi phí thiết bị của dự án. Trong phần ch...

Trả lời: Xem chi tiết...


Nội dung được xem nhiều

Hỏi đáp Đề nghị Bộ TTTT báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ ngành xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành một cách t...

Trả lời: Xem chi tiết...


Kiến nghị Đề nghị Cục có hướng dẫn tổ chức đánh giá chuyển đổi số, nhất là nhóm chỉ số về kinh tế số, theo Quyết định số 1726/QĐ-BTTTT ngày 12/10/2020 của Bộ Th...

Trả lời: Xem chi tiết...


Hỏi đáp Hỗ trợ tỉnh xây dựng nâng cấp Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ngãi phiên bản 2.0 theo hướng dẫn của Bộ, đồng thời tăng cường hỗ trợ công tác ...

Trả lời: Xem chi tiết...


Liên kết website