STT Tên lĩnh vực cần hỏi Nhóm lĩnh vực Hỏi
1 Cấp phép ATTT An toàn thông tin
2 Cơ chế chính sách, chiến lược, kế hoạch, quy hoạch ATTT An toàn thông tin
3 Cơ sở dữ liệu và Hạ tầng kỹ thuật CNTT Chính phủ điện tử
4 Giải pháp ATTT cho Chính phủ điện tử An toàn thông tin
5 Giám sát, cảnh báo, điều phối, ứng cứu sự cố ATTT An toàn thông tin
6 Kế hoạch và Kiến trúc Chính phủ điện tử Chính phủ điện tử
7 Kết nối các Hệ thống thông tin, Nền tảng phát triển Chính phủ điện tử Chính phủ điện tử
8 Lĩnh vực khác An toàn thông tin
9 Lĩnh vực khác Chính phủ điện tử
10 Quản lý đầu tư ứng dụng CNTT Chính phủ điện tử
11 Thông tin và Dịch vụ công trực tuyến Chính phủ điện tử
12 Tiêu chuẩn, quy chuẩn và kiểm định, đánh giá ATTT An toàn thông tin
13 Đô thị thông minh Chính phủ điện tử