STT Tên lĩnh vực cần hỏi Nhóm lĩnh vực Hỏi
1 Cấp phép ATTT An toàn thông tin
2 Cơ chế chính sách, chiến lược, kế hoạch, quy hoạch ATTT An toàn thông tin
3 Cơ sở dữ liệu và Hạ tầng kỹ thuật CNTT Chính phủ điện tử
4 Giải pháp ATTT cho Chính phủ điện tử An toàn thông tin
5 Giám sát, cảnh báo, điều phối, ứng cứu sự cố ATTT An toàn thông tin
6 Kế hoạch và Kiến trúc Chính phủ điện tử Chính phủ điện tử
7 Kết nối các Hệ thống thông tin, Nền tảng phát triển Chính phủ điện tử Chính phủ điện tử
8 Lĩnh vực khác An toàn thông tin
9 Lĩnh vực khác Chính phủ điện tử
10 Quản lý đầu tư ứng dụng CNTT Chính phủ điện tử