Gửi
câu
hỏi

Những nội dung đã được trả lời

Nguyễn Thế Anh 25/11/2019

Hỏi đáp Điều 6 Quyết định 80/2014/QĐ-TTg quy định thí điểm về thuê dịch vụ CNTT có mục chi phí quản lý thực hiện kế hoạch, dự án thuê dịch vụ. Tuy nhiên, căn cứ vào Quyết định 2378/QĐ-BTTTT của Bộ TTTT về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án, chi phí ...

Trả lời: Xem chi tiết...


Nguyễn Trọng Hùng 25/11/2019

Hỏi đáp Khoản 1 Điều 35 Nghị định 102/2009/NĐ-CP quy định “chủ đầu tư tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế thi công và tổng dự toán……Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định, phê duyệt thiết kế thi công và tổng dự toán…” Tuy nhiên, hiện nay Điều 49 Ng...

Trả lời: Xem chi tiết...


Nguyễn Minh Trang 25/11/2019

Hỏi đáp Có thể thuê một tổ chức tư vấn lập thuyết minh dự án, còn thiết kế sơ bộ thuê tổ chức tư vấn khác lập được không?

Trả lời: Xem chi tiết...


Nguyễn Tuấn Hưng 25/11/2019

Hỏi đáp Tôi là một cán bộ Tư vấn giám sát đang thực hiện công việc giám sát tại một dự án. Tôi xin hỏi một việc như sau: tại dự án này chủ đầu tư thuê cả tư vấn quản lý dự án và gọi là Ban Tư vấn quản lý dự án (Ban TVQLDA). Vậy Ban TVQLDA và Ban QLDA có gì k...

Trả lời: Xem chi tiết...


Phạm Dương 25/11/2019

Hỏi đáp Cơ quan tôi có triển khai dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách địa phương và đã được Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt quyết định đề cương dự toán chi tiết của dự án đó (theo Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT), ...

Trả lời: Xem chi tiết...


Vũ Thái Sơn 25/11/2019

Hỏi đáp Xin quý Bộ cho biết chi phí chuẩn bị đầu tư gồm những chi phí nào và được quy định tại văn bản nào, do trong thời gian qua nhiều đơn vị tư vấn lập dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư có nhiều điểm khác nhau, có đơn vị thì có chi phí quản lý dự án, có đơn...

Trả lời: Xem chi tiết...


Phạm Mạnh Trường 25/11/2019

Hỏi đáp Theo Thông tư 06/2011/TT-BTTTT. Tôi muôn hỏi về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin và các chi phí khác, theo Thông tư 06 được ước tính 10-15% của tổng chi phí xây lắp và chi phí thiết bị của dự án. Trong phần ch...

Trả lời: Xem chi tiết...


Nội dung được xem nhiều

Hỏi đáp Đề nghị Bộ TTTT báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ ngành xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành một cách t...

Trả lời: Xem chi tiết...


Kiến nghị Đề nghị Cục có hướng dẫn tổ chức đánh giá chuyển đổi số, nhất là nhóm chỉ số về kinh tế số, theo Quyết định số 1726/QĐ-BTTTT ngày 12/10/2020 của Bộ Th...

Trả lời: Xem chi tiết...


Hỏi đáp Hỗ trợ tỉnh xây dựng nâng cấp Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ngãi phiên bản 2.0 theo hướng dẫn của Bộ, đồng thời tăng cường hỗ trợ công tác ...

Trả lời: Xem chi tiết...


Liên kết website